Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
 

П р о д а ж б и
 

Продажба №1

На основание чл.376 от ГПК, в кантората ми, от 05.05.2008 г. до 05.06.2008 г. до 17.00 ч. включително., ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот :

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 924 кв.м, ведно с построените в имота :

  • ЖИЛИЩНА СГРАДА масивна с дървен градоред със застроена площ от 51 кв.м., жилищен етаж състоящ се от три стаи и етаж, състоящ се от мазе, баня и кухня,

  • ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда - лятна кухня, масивна с дървен градоред със застроена площ 30 кв.м.,

  • ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА, паянтова със застроена площ 43 кв.м.,

  • ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА паянтова, със застроена площ от 27 кв.м., подобрения и насаждения.

Цената от която ще започне проданта е : 31 700 лв. /тридесет и една хиляди и седемстотин лева/

Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно-изпълнителна служба на Районен съд - Севлиево - ст. 301 всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да участват в наддаването, като всеки наддавач посочва писмено предложената от него с цифри и думи и поддава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатът в запечатан плик най - късно до 05.06.2008г. 17.00 часа, което се отразява в специален входящ регистър.

Определям всеки понеделник от 10.00 до 12.00 часа за оглед на имота.


Задатъкът, в размер на 10 на сто върху първоначалната цена се внася по сметката на ЧСИ рег.№ 733 Галина Николова в Банка ДСК - ЕАД - Севлиево № BG93STSA93000012199852, BIC: STSABGSF.

Продажба №2

На основание чл.376 от ГПК, в кантората ми, от 16.06.2008 г. до 16.06.2008 г. до 17.00 ч. включително., ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот :

1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ДВОРНО МЯСТО в гр. Севлиево, ул. Рада Поппетева №10, представляващо УПИ - XV - 342 в кв. 63 по плана на града, ЦЕЛИЯТ от 240 кв.м, ЗАЕДНО с

  • реално първи етаж от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 47 кв.м, състоящ се от стая, кухня, антре, баня,

  • ГАРАЖ от 15 кв.м,

  • както и 1/2 идеални части от общите части на сградата.

Цената от която ще започне проданта е : 46 500 лв. /четиридесет и шест хиляди и петстотин лева/

Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно-изпълнителна служба на Районен съд - Севлиево - ст. 301 всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да участват в наддаването, като всеки наддавач посочва писмено предложената от него с цифри и думи и поддава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатът в запечатан плик най - късно до 16.06.2008г. 17.00 часа, което се отразява в специален входящ регистър.

Определям всеки понеделник от 14.00 до 15.00 ч. за оглед на имота.

Задатъкът, в размер на 10 на сто върху първоначалната цена се внася по сметката на ЧСИ рег.№ 733 Галина Николова в Банка ДСК - ЕАД - Севлиево № BG93STSA93000012199852, BIC: STSABGSF.

Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
Дизайн и поддръжка от www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com     Към върха на стрaницата
Всички права запазени © 2007.